Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej www.decarte.com.pl  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) jest Pracownia decARTe s.c. z siedzibą przy ul. Rejmonta 1, 80-290 Gdańsk, woj. pomorskie, posiadająca NIP: 9571090366 oraz REGON: 366095310 (dalej zwana „Administratorem”).

 2. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych, które są przesyłane w sieci publicznej.

§ 3. Prawa użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora

 1. Administrator umożliwia użytkownikowi korzystanie z tych usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy.

 2. W odniesieniu do usług, które są świadczone odpłatnie (np. składanie zamówień) wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych użytkownika obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danego produktu.

 3. Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie procesu zamawiania przetwarzane będą przez Administratora w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach serwisu, w tym do realizacji zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji użytkowników.

 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia bez rejestracji konta.

 5. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez użytkownika zgody na ich przetwarzane jest dobrowolne. Jednakże bez ich podania i zgody świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika składanie zleceń może być niemożliwe.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych przez PayU

W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności w postaci przelewu online za pośrednictwem PayU, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane także przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 274399. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami ustalonymi przez PayU S. A.

§ 5. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.

 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.

 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.

 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. płatności elektronicznych powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych oraz kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.